group seminar


6/4: Huili Liu
6/11: Lei Jin
6/18: Yabin Chen
6/25: Penghong Ci
7/2: Kechao Tang
7/9: Jiachen Li
7/16: Yang Gao
7/23: Juehan Yang
7/30: Sara Fathipour
8/6: Kazutaka Eriguchi
8/13: Chang-Yu Lin
8/20: Madeleine Gordon
8/27: Sarah Warkander
9/3: holiday
9/10: to be continued